Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020, η οποία συστήθηκε με το υπ’ αρ. 66 από 01-07-2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω Ανωνύμου Εταιρείας, αποτελείται από τους κατωτέρω φορείς:

α. Ιδιωτικού Συμφέροντος:

 1. ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 2. ΑΛΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΙΤΗ
 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

β. Δημοσίου Συμφέροντος:

 1. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 2. ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 3. ΔΗΠΕΘΕΚ
 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Φορείς οι οποίοι, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους, αποφάσισαν και ορίζουν ως εκπροσώπους και μέλη πλέον της ΕΔΠ Leader  τους εξής:

 1. Καββαδία Βασίλειο, ως εκπρόσωπο του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
 2. Περδικάρη Αθανάσιο, ως εκπρόσωπο του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
 3. Ράντου Ευαγγελία, ως εκπρόσωπο του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΔΗΠΕΘΕΚ.
 4. Σκούμπουρας Ανδρέας, ως εκπρόσωπο του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
 5. Παγκράτης Φώτης, ως εκπρόσωπο του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΑΛΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΙΤΗ.
 6. Τσούκα Διονύσιο, ως εκπρόσωπο του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
 7. Μεταλληνό Ιωάννη ,ως εκπρόσωπο του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
 8. Μιχαλάς Αντώνιος, ως εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
 9. Χονδρογιάννης Γεώργιος, ως εκπρόσωπο του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.