ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α «ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ» ιδρύθηκε το 1999 με αρχική ονομασία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΡΟΚ ΑΕ».

Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με τη μορφή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α,  διοικείται από 7μελες Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέτοχοι της εταιρίας είναι:

  • Ο Δήμος της Κέρκυρας με το μεγαλύτερο ποσοστό πάνω από 50
  • Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
  • Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων
  • Ο Δήμος Παξών
  • Τo Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ) Κέρκυρας
  • κ.α με πολύ μικρό ποσοστό

Επίσης στην εταιρεία λειτουργεί  Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ)  του Άξονα 4 του ΠΑΑ στην οποία  έχει εκχωρηθεί ο πλήρης έλεγχος και η διαχείριση  του Προγράμματος LEADER για την  Κέρκυρα τους Παξούς και την Λευκάδα.

ΣΤΟΧΟΙ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Σκοπός της εταιρείας, είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. της Κέρκυρας και των Ενώσεών τους και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. της Κέρκυρας, α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και των αγροτικών περιοχών, Επίσης σκοπός της είναι, η συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων παρεμβαίνει στην τοπική κοινωνία και διαμορφώνει νέα δεδομένα διαθέτοντας στους ενδιαφερόμενους όλες τις απαραίτητες  πληροφορίες, που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, στο επίπεδο της αγροτικής αλλά και των λοιπών τομέων της οικονομίας, τη χρηματοδότηση των δράσεων τους, αλλά και των συναφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο Νομό.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η δραστηριότητα της εταιρείας, για την πραγματοποίηση του έργου της, στηρίζεται στους εξής βασικούς άξονες:

  • Εφαρμογή της ποιότητας σ’ όλα τα επίπεδα (εταιρική σχέση, συνεργασία με τους επενδυτές της, με τις άλλες Ομάδες Τοπικής Δράσης, επικοινωνία με τους αρμόδιους εθνικούς και κοινοτικούς φορείς, εργασιακές σχέσεις).
  • Συνεχιζόμενη πληροφόρηση προς τους άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό.
  • Εντατικά και καθημερινά αυξανόμενη αξιοποίηση όλων των διατεθειμένων πόρων για την επίτευξη των σκοπών της.
  • Οργάνωση της εταιρείας σε ορθολογική βάση και με σύγχρονα εργαλεία οργάνωσης, προϋπολογισμού και ελέγχου.