1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER

“Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων σε αγροτικές και αλιευτικές περιοχές της Κέρκυρας-Λευκάδας-Παξών”

ANION A.A.E-OTA

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)
της ANION A.A.E-OTA καλεί (ανάλογα με τη δράση) τους φορείς που εμπίπτουν στις
παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους
  • Φορείς Δημοσίου Τομέα
  • Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραμμα της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ),

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα.
Περιοχή εφαρμογής των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, αποτελεί η περιοχή
παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER της ΟΤΔ ANION AAE OTA,
όπως αυτή περιγράφεται στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις
δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη
της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής
στρατηγικής.
Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: 1.080.000€
Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ
(www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά / έγγραφα για τα
οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 1/3/2019, ημέρα
Παρασκευή.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 07/8/2019, ημέρα Τετάρτη.

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις, τους
δικαιούχους, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορήγησης, του όρους και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής, τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και επιλογής καθώς και σχετικό ενημερωτικό υλικό, μπορείτε να
βρείτε στα ηλεκτρονικά αρχεία και στους ηλεκτρονικούς συνδέσμους που
ακολουθούν:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Χρήσιμες Συνδέσεις