Ενημέρωση:  2η Παράταση 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα

 

Παρατείνεται η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης των  επενδυτικών σχεδίων/προτάσεων στο πλαίσιο των Δράσεων της υπ. αριθ. 12085/20-02-2019 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα/παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 “Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων σε αγροτικές και αλιευτικές περιοχές της Κέρκυρας-Λευκάδας-Παξών” του ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2). Σε συνέχεια αιτημάτων από ενδιαφερόμενους φορείς και λόγω και των εκλογικών
διαδικασιών της τρέχουσας περιόδου η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER της αποφάσισε την παράταση ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης με την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5.3 της Πρόσκλησης και σύμφωνα με τις παρακάτω ημερομηνίες:

  • Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 01 Μαρτίου 2019 (01/03/2019)
  • Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 30 Ιουνίου 2019 (30/06/2019)

Δείτε εδώ την πρόσκληση και τα σχετικά έντυπα.