Διευκρίνιση  για την υποβολή δικαιολογητικών στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014 – 2020:

Αναφορικά με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα προσκομιστούν για την κάλυψη των κριτηρίων εκλεξιμότητας και επιλογής, διευκρινίζουμε ότι η Υ.Δ. του δικαιούχου (παράρτημα Ι-6) απαιτείται να προσκομιστεί με γνήσιο υπογραφής είτε ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Οι υπόλοιπες υπεύθυνες δηλώσεις όπως: deminimis, δήλωση ΜΜΕ κτλπ δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο τις σχετικής Υπεύθυνες Δηλώσεις, υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος.

1.       Στο παράρτημα των επιλέξιμων ΚΑΔ
για το 19.2.2.2 περιλαμβάνονται
δραστηριότητες που δεν είναι
αντίστοιχες με την περιγραφή του
μέτρου (πχ παραγωγή ψωμιού και άλλων
ζυμών κλπ – 10.71.11). Είναι κανονικά
επιλέξιμοι για το μέτρο οι
συγκεκριμένοι ΚΑΔ;

ΟΙ ΚΑΔ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ (ΠΧ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΩΜΙΟΥ 10.71.11 ΚΛΠ) ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 19.2.2.4


2.       Στον οδηγό ΙΙ_2 (επιλεξιμότητας)
για το μέτρο 19.2.2.3 αναφέρεται ότι είναι
επιλέξιμη για εκσυγχρονισμό όλη « η
περιοχή εφαρμογής», εννοείτε  όλη την
περιοχή παρέμβασης του LEADER ή την
περιοχή εφαρμογής (ορεινές περιοχές
κλπ) που αναφέρονται στο παραπάνω
άρθρο.

ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2.2.3 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΟΛΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ.

3.       Στο παράρτημα ΙΙ_9 (Πίνακας
δικαιολογητικών) στο α/α 46 αναφέρεται
«Βεβαίωση ελλειμματικότητας
μεταποιητικής υποδομής  στη Δημοτική
Ενότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες» .
Μπορείτε να δώσετε περισσότερες
διευκρινήσεις για αυτό;

Δηλαδή, ποια υπηρεσία εκδίδει
αντίστοιχες βεβαιώσεις, σε ποιες
περιπτώσεις και με ποια διαδικασία
αξιολογείται η ελλειμματικότητα;

ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ. Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 19.2.3.5 ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.

4.       Είναι επιλέξιμη σε περίπτωση
εκσυγχρονισμού η
μετατροπή-εκσυγχρονισμός  υφιστάμενου
μηχανολογικού εξοπλισμού από
εξουσιοδοτημένο συνεργείο για αυτήν τη
δουλειά;

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΞΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 7. Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
8. Οι δαπάνες για απλη αντικατασταση μηχανολογικού  εξοπλισμού, παρόμοιας κατηγορίας, μεγέθους  ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνεται με εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός που αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί.

ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ.

5.       Στο παράρτημα των δικαιολογητικών
(ΙΙ_9) στα σημεία α/α 5 και 6 αναφέρετε το
υπόδειγμα Ι_3, το οποίο δεν υπάρχει στα
αρχεία που έχουν ανέβει στο site. Πως
μπορούμε να το βρούμε;

Ο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ Ι.2.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

Ο σχετικός πίνακας «ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ», (σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του υποδείγματος I_3) ΚΑΙ Ο σχετικός «Πίνακας δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος», (σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του υποδείγματος I_3)

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ Ι.2.1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΑ.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΕΛ. 87-88  ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΝΤΑΙ.

6a.       Στον οδηγό ΙΙ_2 , σελ 64 αναφέρεται
ως κριτήριο Α4 η «παραγωγή προϊόντων
ποιότητας βάσει προτύπων» . Σε αυτό
περιλαμβάνονται πρότυπα διαχείρισης
όπως το ISO και αν ναι ποια ISO (22000,9001,14001,
όλα); Περιλαμβάνεται και πιστοποίηση
ΒΙΟ της μεταποιητικής μονάδας;

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕΛ. 89

ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Εξέταση κριτηρίου:

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος εφαρμόζει ή προτίθεται να εφαρμόσει ποιοτικά συστήματα μέσω αναλυτική περιγραφή του συστήματος ή των συστημάτων που θα εγκατασταθούν και τεκμηρίωση τους με προσφορές από πιστοποιημένους φορείς που θα τα σχεδιάσουν – εγκαταστήσουν.

Προσοχή: Σε περίπτωση υφιστάμενης επιχείρησης με εφαρμογή συστήματος διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων, προσκομίζεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό για την εκπλήρωση του κριτηρίου. Για τη βαθμολόγηση των πράξεων δεν λαμβάνονται υπόψη ενέργειες που είναι υποχρεωτικές από την κείμενη νομοθεσία για τη κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου.

ΕΠΙΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ Κ.Α.)

Εξέταση κριτηρίου:

Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης και του  Εντύπου Ι_2.1: «Αίτηση Στήριξης – Συμπληρωματικά στοιχεία», όπου περιγράφεται η παραγωγή βιολογικών προϊόντων ή κ.α. ή ζωικών προϊόντων προερχόμενων από ειδικές εκτροφές ή οίνων ή προϊόντων που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή άλλων προτύπων, καθώς και το ποσοστό τους επί των συνολικών παραγόμενων προϊόντων. Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται κατά περίπτωση:

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις που πληρούν ήδη το κριτήριο:

·         Βεβαίωση Αρμόδιου Διοικητικού Φορέα σχετικά με την πιστοποίηση της ιδιοπαραγόμενης πρώτης ύλης.

·         Συμβάσεις ή προσύμφωνα μεταξύ παραγωγών και εν δυνάμει δικαιούχων στην περίπτωση μη ύπαρξης ίδιας παραγωγής που θα συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά της πρώτης ύλης

·         Βεβαίωση Φορέα Πιστοποίησης για τα παραγόμενα προϊόντα

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις στις οποίες το κριτήριο θα τηρείται έπειτα από την υλοποίηση της πρότασης καθώς και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις:

·          «Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου» (σε περίπτωση Νομικού προσώπου η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο), στο πλαίσιο υποχρέωσης επίτευξης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

·         Οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο με το οποίο μπορεί να υπολογιστεί το ποσοστό των παραγόμενων προϊόντων ποιότητας σε σχέση με τη συνολική παραγόμενη ποσότητα.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΚΕ ΚΑΙ ΕΥΕ

Πώς ελέγχουμε την παραγωγή προϊόντων ποιότητας και την επεξεργασία πρώτων υλών που παράγονται με μεθόδους βάσει προτύπων;

Σε ό,τι αφορά στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας (τελικό προϊόν) η βαθμολόγηση του σχετικού κριτηρίου επιλογής θα γίνεται με δήλωση του δυνητικού δικαιούχου και έλεγχο στα πλάισια των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία πρώτων υλών παραγομένων με μεθόδους βάσει προτύπων ποιότητας , η βαθμολόγηση θα γίνεται βάσει πιστοποιητικού του αντίστοιχου φορέα πιστοποίησης. 


6b. Στα κριτήρια Α4 και Α5 που αναφέρονται
σε πιστοποιήσεις η βαθμολογία
αναφέρεται σε υφιστάμενη πιστοποίηση ή
σε μελλοντική βάσει του επενδυτικού
σχεδίου;

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ Κ.Α.)

Εξέταση κριτηρίου:

Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης και του  Εντύπου Ι_2.1: «Αίτηση Στήριξης – Συμπληρωματικά στοιχεία», όπου περιγράφεται η παραγωγή βιολογικών προϊόντων ή κ.α. ή ζωικών προϊόντων προερχόμενων από ειδικές εκτροφές ή οίνων ή προϊόντων που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή άλλων προτύπων, καθώς και το ποσοστό τους επί των συνολικών παραγόμενων προϊόντων. Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται κατά περίπτωση:

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις που πληρούν ήδη το κριτήριο:

·         Βεβαίωση Αρμόδιου Διοικητικού Φορέα σχετικά με την πιστοποίηση της ιδιοπαραγόμενης πρώτης ύλης.

·         Συμβάσεις ή προσύμφωνα μεταξύ παραγωγών και εν δυνάμει δικαιούχων στην περίπτωση μη ύπαρξης ίδιας παραγωγής που θα συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά της πρώτης ύλης

·         Βεβαίωση Φορέα Πιστοποίησης για τα παραγόμενα προϊόντα

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις στις οποίες το κριτήριο θα τηρείται έπειτα από την υλοποίηση της πρότασης καθώς και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις:

·          «Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου» (σε περίπτωση Νομικού προσώπου η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο), στο πλαίσιο υποχρέωσης επίτευξης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

·         Οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο με το οποίο μπορεί να υπολογιστεί το ποσοστό των παραγόμενων προϊόντων ποιότητας σε σχέση με τη συνολική παραγόμενη ποσότητα.


7.      Στην περίπτωση τουριστικών
επιπλωμένων κατοικιών ποιο ΚΑΔ θα
χρησιμοποιήσουμε ώστε να είναι συμβατό
με το είδος του καταλύματος και να
μπορεί να λάβει αντίστοιχη άδεια από
τον ΕΟΤ;

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 2986/2016 ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡ. Β

Β. Ενίσχυση της ίδρυσης μη κύριων τουριστικών κα-
ταλυμάτων
Οι λειτουργικές μορφές και κατηγορίες μη κύριων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων, της περίπτωσης α της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, που
δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο προώθησης των
τουριστικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το Κεφάλαιο
Α της παρούσας, είναι οι ακόλουθες:
1. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – Τουριστικές
επιπλωμένες κατοικίες:
Η ενίσχυση της ίδρυσης τουριστικών επιπλωμένων
κατοικιών γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγρα-
φές και διαδικασίες που προβλέπονται στην υπουργική
απόφαση 27715/2013 (Β΄ 3118) «Καθορισμός τεχνικών
και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και
προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετού-
μενων καταλυμάτων», όπως ισχύει.
Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός κατοικιών: 2.
Ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών: 10.
Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τα νησιά τα οποία
έχουν πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους.
2. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
4 και 3 «κλειδιών»:
Η ενίσχυση της ίδρυσης ενοικιαζομένων επιπλωμέ-
νων δωματίων – διαμερισμάτων γίνεται σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 21185/2014 (Β΄ 2840) «Κατάταξη σε
κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνι-
κών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων
επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)», όπως
ισχύει. Ελάχιστη δυναμικότητα: 5 δωμάτια, 10 κλίνες.

Εδώ βλέπετε ότι η ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών είναι επιλέξιμη για το Τοπικό Πρόγραμμα, με τους όρους που αναφέρονται.

Για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας στα πλαίσια της πρόσκλησης CLLD/LEADER 2014-2020 στα υπομέτρα 19.2.2.3 και 19.2.3.3 οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν σε τουριστικά καταλύματα είναι οι κάτωθι:

55.2         Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
  55.20       Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
    55.20.1     Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας
      55.20.11   Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών
        55.20.11.03 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
        55.20.11.04 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια
        55.20.11.05 Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια
      55.20.19   Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα
        55.20.19.01 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών

 Η έναρξη μπορεί να γίνει στον Γενικό ΚΑΔ 55.20.00 ΚΑΤΑΛΎΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (περιλαμβάνονται οι τουριστικές κατοικίες, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην 21185/2014 (Β΄ 2840) «Κατάταξη σε
κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνι-
κών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων
επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)») ή σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω επιλέξιμους ΚΑΔ, ανάλογα με το είδος και τη φύση της επένδυσης.


8.      Ένα επενδυτικό σχέδιο με θέμα
πολυλειτουργικό αγρόκτημα, θα
υλοποιηθεί σε 2 ξεχωριστές ιδιοκτησίες.
Η μία αφορά σε έκταση μεγαλύτερη από 50
στρέμματα, καλλιεργούμενη και φυσικής
βλάστησης η οποία θα διαμορφωθεί
κατάλληλα και η άλλη αφορά σε παλαιό
ελαιοτριβείο, το οποίο θα
εκσυγχρονιστεί για την μεταποίηση και
την φιλοξενία (επίσκεψη) κοινού. Οι δύο
θέσεις έχουν  απόσταση μεταξύ τους
περίπου 200 μέτρα και είναι εφαπτόμενες
στον ίδιο οδικό άξονα (τέλος οδικού
δικτύου κοινότητας και αρχή αγροτικού
δρόμου). Μπορούν να ενοποιηθούν
λειτουργικά καθότι το ένα συμπληρώνει
το άλλο;

(σχετικό: άρθ5, παρ2, ΦΕΚ1145Β, 2017)

Μπορεί να λάβει σήμα πολυλειτουργικού
αγροκτήματος και να επιδοτηθεί ως ένα
επενδυτικό σχέδιο;

Συμφώνα με την ΚΥΑ 543/34450/2017 και την τροποποίηση της ΥΠ.ΑΡ.310/85788/18-06-2018 ΚΥΑ(ΦΕΚ2559/Β/02-07-2018) σχετικά με την απονομή σήματος πολυλειτουργικού αγροκτήματος και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 5 στη παράγραφο 1 “Στην έννοια της ενιαίας έκτασης περιλαμβάνονται και εκτάσεις οι οποίες τέμνονται από τεχνικά έργα , δρόμους ,ρεύματα κτλ Εφόσον μπορούν να ενοποιηθούν λειτουργικά”  

Επομένως μπορεί να λάβει σήμα και να επιδοτηθεί ως ένα επενδυτικό σχέδιο.

9. Το εταιρικό κεφάλαιο στο σχέδιο καταστατικού, για το υπομέτρο 19.2.2.3  πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το 25 τα εκατό του προϋπολογισμού ή δεν υπάρχει πρόβλημα, εφόσον προσκομίσουμε βεβαίωση τραπεζικού υπόλοιπο με ημερομηνία την τελευταία μέρα του προηγούμενου μήνα.

Σας παραπέμπουμε στον οδηγό επιλεξιμότητας, σελ. 97 σημείο 23. Για τις υπό σύσταση εταιρείες απαιτείται σχέδιο καταστατικού με κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο με το ποσό της ίδιας συμμετοχής.

10. Υποψήφιος δικαιούχος του προγράμματος, επιθυμεί να καταθέσει επενδυτική πρόταση για τον εκσυγχρονισμό τουριστικής μονάδας στο πλαίσιο της δράσης 19.2.2.3. Το έτος 2019 είχε προχωρήσει στην αγορά εξοπλισμού (έπιπλα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κλπ) για την τουριστική μονάδα και έχει υλοποιήσει το σύνολο των αγορών με τα αντίστοιχα τιμολόγια. Επιπρόσθετα, επιθυμεί με αφορμή το πρόγραμμα LEADER και την προκηρυχθείσα πρόσκληση, την υλοποίηση εργασιών και δαπανών για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της τουριστικής μονάδος με κτιριακές εργασίες (π.χ πρόσβαση για ΑμεΑ, Πισίνα) και αγορά συμπληρωματικού εξοπλισμού διαφορετικού από ότι υλοποίησε το 2019.

Βάσει του οδηγού επιλεξιμότητας για την δράση 19.2.2.3 και της αναλυτικής πρόσκλησης, αναφέρεται ότι  οι πράξεις που εμπίπτουν στον Κανονισμό της Ε.Ε. 1407/2013 είναι επιλέξιμες από την 21/12/2016 ημερομηνία έγκρισης του Τοπικού Προγράμματος.

Τα ερωτήματα που επιθυμούμε να καταθέσουμε είναι:

 1. Οι αγορές του εξοπλισμού για το έτος 2019, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά το προτεινόμενο έργο, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί και έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά, είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος και της εν λόγω δράσης, δεδομένου ότι έχουν υλοποιηθεί σε ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης από τον υποψήφιο δικαιούχο ;
 2. Αν ναι, η επιλεξιμότητα των δαπανών αφορά το σύνολο ή μέρος των κατηγοριών των επιλέξιμων δαπανών, όπως περιγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση σελ. 29-32 και όπως επίσης περιγράφονται και στον οδηγό επιλεξιμότητας σελ. 9-10 ;
 3. Επομένως, δύναται ο υποψήφιος δικαιούχος να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι δαπάνες που υλοποιήθηκαν το έτος 2019 και οι νέες αιτούμενες δαπάνες για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της τουριστικής μονάδος ;

 ΟΠΩΣ ΣΩΣΤΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ Η ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.3 ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 12/12/2016, ΑΡΑ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΤΑΣΗ.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 1407/2013 ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

Ι. Σε περίπτωση χρήσης του Καν Ε.Ε. 1407/2013, προκειμένου να είναι οι ενισχύσεις συμβατές με τον Κανονισμό αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

Α. Γενικοί  όροι:

1.       ο παρών Κανονισμός  δεν εφαρμόζεται στις:

α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου

β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

                   i.      όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,

                  ii.      όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς

δ) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων, βάσει των ιδρυτικών Συνθηκών της ΕΕ.

ε) δεν παρέχονται ενισχύσεις σε δικαιούχους για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).

στ)………

2.       Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, ο παρών Κανονισμός  εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του παρόντος Κανονισμού.

Β. Ειδικοί όροι

1)      Η ενίσχυση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών και από οποιοδήποτε φορέα χορήγησης σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

2)      Όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανωτάτου ορίου που ορίζεται προηγουμένως, με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού

3)      Σε περίπτωση επένδυσης από επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, το ποσό των ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

4)      Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης

5)      Τα ανωτέρω όρια ισχύουν υπό το πρίσμα του όρου της  «ενιαίας επιχείρησης». Στον όρο «ενιαία Επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.

11.  ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 98 ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  “4. ΕΝΤΥΠΟ 9 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ”. ΕΝΝΟΕΙ ΤΟ Ε9;

ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Ε9

12. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΟΨΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 19.2.3.3 – ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ;

ΟΧΙ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΟΨΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

13. Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟ ΜΑΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ; ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ;

ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Υ.Α. 1958/2012 (ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ Π.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΕ ΤΗΝ Υ/Δ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Παράρτημα VI της με αρ. 1958/13.01.2012 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Φ.Ε.Κ. 21 Β΄), με το οποίο κατηγοριοποιούνται οι τουριστικές εγκαταστάσεις στις κατηγορίες Α και Β των έργων.

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων κατηγορίας Α απαιτείται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΚΑ (για την υποκατηγορία Α1 των έργων) ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (για την υποκατηγορία Α2). Τα έργα κατηγορίας Β υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

Τροποποίηση της κατηγοριοποίησης των τουριστικών εγκαταστάσεων του Παραρτήματος VI της υ.α. 1958/13.01.2012 

 1. ΓΙΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Απόφαση αρμόδιου οργάνου νοείται σε Εταιρείες που έχουν Διοικητικό Συμβούλιο.

 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 85 ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ, ΟΠΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΛΠ. ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ;

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕΛ. 85. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΑ ΒΑΛΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ.

 1.  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ; Η’ ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΝΑΡΞΗ-ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια η διαφορά μεταξύ επιλέξιμων περιοχών και περιοχών προτεραιότητας?  Στο Παράρτημα ΙΙ-15 της Πρόσκλησης της Δράσης υπάρχει κατάλογος των ορεινών κοινοτήτων της Κέρκυρας που χαρακτηρίζονται ως περιοχές προτεραιότητας στις οποίες όμως δεν περιλαμβάνονται οι Δημοτικές Ενότητες Κορισσίων, Λευκιμμαίων και Μελιτειέων της Κέρκυρας  που αναφέρονται στον πίνακα 2 του άρθρου 1 της παραγράφου 1.1.1 της Πρόσκλησης της Δράσης ως επιλέξιμες.   Σας παρακαλούμε διευκρινίστε εάν οι επιλέξιμες περιοχές για την Υποδράση 19.2.3.3. που μας ενδιαφέρει, είναι οι μόνο οι ως άνω ορεινές περιοχές προτεραιότητας ή θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται και οι περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Κορισσίων, Λευκιμμαίων και Μελιτειέων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι περιοχές προτεραιότητας αφορούν  βαθμολογούμενο κριτήριο (Προτεραιότητες τις υπο-δράσης Α9) ενώ οι επιλέξιμες περιοχές αφορούν κριτήριο επιλεξιμότητας-αποκλεισμού. Οι περιοχές που αναφέρεται είναι επιλέξιμες στην υπο-δράση 19.2.3.3 συνεπώς μπορείτε να υποβάλλεται πρόταση για τις Δημοτικές Ενότητες  που σας ενδιαφέρουν.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στην παράγραφο 1.4 της Πρόσκλησης της Δράσης αναφέρεται ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι 3 έτη από τη ημερομηνία ένταξης αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30.06.2023, και  ότι ακόμα και αν ζητήσει 6μηνη παράταση ο Δικαιούχος, όπως δικαιούται σε κάποιες περιπτώσεις, η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30.06.23.   Όμως γνωρίζουμε ότι μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής μας για στήριξη και της ενδεχόμενης έγκρισης συνήθως μεσολαβούν αρκετοί μήνες.  Επίσης επισημαίνουμε ότι  η προτιθέμενη επένδυση μας δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν την έγκριση επειδή η επένδυση δεν θα πραγματοποιηθεί καθόλου εάν δεν λάβουμε έγκριση για στήριξη.  Συνεπώς ο χρόνος υλοποίησης που θα απομένει δεν θα είναι 3 έτη αλλά μικρότερος καθώς ο χρόνος μεταξύ της έγκρισης και της 30.06.2023 θα είναι μικρότερος από 3 έτη πέραν της ενδεχόμενης παράτασης με αιτιολόγηση.  Παρακαλούμε διευκρινίστε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ημερομηνία 30/6/2023 αφορά την λήξη της προγραμματικής περιόδου ΠΑΑ 2014-2020, συνεπώς δεν μπορεί να δοθεί παράταση απο την ΑΝΙΟΝ πέραν τις 30/6/2023. Εάν δοθεί παράταση πέραν τις 30/6/2023 θα δοθεί οριζόντια παράταση για όλη την Ελλάδα από το Υπουργείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αρκεί ως δικαιολογητικό απόδειξης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου εγκατάστασης, μία επιστολή πρόθεσης μίσθωσης ή πώλησης από τον ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης χωρίς θεώρηση και χωρίς την παρέμβαση συμβολαιογράφου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τον Οδηγό Επιλεξιμότητας για τα Αποδεικτικά κατοχής – χρήσης ακινήτου ανάλογα με την περίπτωση προσκομίζονται :

 • τίτλοι ιδιοκτησίας, συμβόλαια γονικής παροχής, αγοραπωλησίας ή προσύμφωνα αγοράς κ.α στο όνομα του δυνητικού δικαιούχου, συνοδευόμενα από Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών και μη Διεκδικήσεων
 • συμφωνητικά μακροχρόνιας μίσθωσης ή προσύμφωνα μίσθωσης που να καλύπτουν χρονική περίοδο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή σε περίπτωση μικρών προσθηκών που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του κτιρίου, οι οποίες σε κάθε περίπτωση αποτελούν λιγότερο από το 10% του αιτούμενου κόστους, τα συμφωνητικά ή προσύμφωνα πρέπει να καλύπτουν χρονική περίοδο, τουλάχιστον εννέα (9) ετών. Οι παραπάνω χρονικοί περίοδοι, υπολογίζονται από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία υπογραφής τους θα πρέπει να είναι πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.  Στην περίπτωση υποβολής προσυμφώνων, αυτά θα πρέπει να οριστικοποιούνται πριν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης.
  Συνεπώς πρέπει να προσκομιστούν τουλάχιστον προσύμφωνα μίσθωσης ή προσύμφωνα αγοράς/ γονικής παροχής κ.α. με συμβολαιογραφική πράξη. Επίσης στην περίπτωση επενδύσεων που υλοποιούνται βάσει του άρθρου 14 και 22 του Καν. ΕΕ 651/2014- όπως στην Υποδράση  19.2.3.3  να μην αποτελούν ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση έτσι ώστε να πληρείται ο χαρακτήρας

ΕΡΩΤΗΣΗ:   Από  ποια υπηρεσία στην Κέρκυρα απαιτείται να σας προσκομίσουμε έγγραφο χαρακτηρισμού ενός κτιρίου ως παραδοσιακό ή διατηρητέο?  Θα πρέπει να συνοδεύει την αίτηση μας ή μπορούμε να το προσκομίσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο ελέγχου και σε ποιο?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για την τεκμηρίωση ενός κτιρίου ώς διατηρητέο απαιτείται ΦΕΚ χαρακτηρισμού. Το κριτήριο είναι επιλογής και προκειμένου να βαθμολογηθεί πρέπει να προσκομιστεί το ΦΕΚ κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εάν η βεβαίωση χρήσεων γης, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 4 της πρόσκλησης είναι κριτήριο επιλεξιμότητας και σε περίπτωση μη προσκόμισής της το επενδυτικό σχέδιο θα απορρίπτεται, πρέπει να υποβληθεί κατά την αρχική αίτηση ή σε 7 ημέρες από τη δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τον οδηγό επιλεξιμότητας η  βεβαίωση χρήσεως γης απαιτείται σε περίπτωση που στην αίτηση περιλαμβάνεται η αγορά γης και προσκομίζεται στην αρχική αίτηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι επιτρέπεται ένα φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει σε παραπάνω από μία υπό σύσταση εταιρείες που υποβάλλουν πρόταση στην Υποδράση, αρκεί το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών συμμετοχής του να μην υπερβαίνουν το 100% ασχέτως εάν οι προτάσεις που υποβάλλονται από τις διαφορετικές υπό σύσταση εταιρείες είναι διαφορετικού προϋπολογισμού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τον οδηγό επιλεξιμότητας- κριτήρια επιλεξιμότητας πράξεων- επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες απο μία αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για όλη την περίοδο 2014-2020.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιτρέπεται η μεταφορά του χώρου εγκατάστασης μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και αν ναι υπό ποιους περιορισμούς?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν επιτρέπεται η μετεγκατάσταση εκτός της περιοχής του Τοπικού Προγράμματος. ‘Οταν γίνεται χρήση του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 δεν επιτρέπεται η μετεγκατάσταση εντός δυο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.

Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις για περίοδο τριών (3) ετών για ΜΜΕ ή 5 ετών για μεγάλες επιχειρήσεις, απο την τελική πληρωμή να μην προβεί:

 • σε ουσιατική μεταβολή που επηρε’αζει την φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους
 • αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μία εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα
 • παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του προγράμματος

ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιτρέπεται η τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης?  Εάν ναι, εντός ποιου εύρους (%) επιτρέπονται τροποποιήσεις της κάθε κατηγορίας δαπάνης?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο άρθρο 13 της πρόσκλησης κεφάλαιο ¨” Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξεων  αναγράφονται  αναλυτικά οι όροι και η διαδικασία της  τροποποίησης  του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.  Η τροποποίηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου  πρέπει να είναι σύμφωνη με τον οδηγό ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  της πρόσκλησης στο κεφάλαιο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER»  αναγράφονται αναλυτικά ανά υπό δράση οι  επιλέξιμες δαπάνες καθώς και τυχόν χρηματικά όρια κάποιων εξ΄ αυτών. Για παράδειγμα στη δράση 19.2.3.3 αναφέρεται ότι «…Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου….». Συνεπώς μπορείτε να ανατρέξετε στον συγκεκριμένο οδηγό ώστε να δείτε την εκλεξιμότητα των δαπανών για τη δράση που σας ενδιαφέρει. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος είναι ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός ενοικιαζόμενων κατοικιών και αντίστοιχα ποιος είναι ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός ενοικιαζόμενων δωματίων στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης Τ.Π.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός κατοικιών: 2. Ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών: 10 .Εξαιρούνται τα νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων που μπορεί να είναι και μία κατοικία. Στα ενοικιαζόμενα δωμάτια η ελάχιστη δυναμικότητα είναι  5 δωμάτια, 10 κλίνες

ΕΡΩΤΗΣΗ: Προκειμένου να είναι επιλέξιμο από την παραπάνω πρόκληση επενδυτικό σχέδιο που αφορά την ίδρυση υποδομών διανυκτέρευσης, σε ποιες κατηγορίες κλειδιών μπορεί να καταταγεί; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα κλειδιά στα ενοικιαζόμενα δωμάτια πρέπει να είναι τουλάχιστον 3

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι επιλέξιμη η ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας; Κι αν ναι, μέχρι πόσα αστέρια και πόσα δωμάτια και κλίνες πρέπει να διαθέτει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι είναι. Το ελάχιστό είναι 3 αστέρια. Ελάχιστη δυναμικότητα: 10 δωμάτια, 20 κλίνες. Μέγιστη δυναμικότητα : 30 δωμάτια, 60 κλίνες.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιες περιοχές από τις επιλέξιμες της προκήρυξης είναι επιλέξιμη η ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων                                                    

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην δράση 19.2.2.3 είναι οι περιοχές που ορίζονται αναλυτικά στον οδηγό επιλεξιμότητας. Στην δράση 19.2.3.3 όλη η περιοχή παρέμβασης με τους περιορισμούς του κανονισμού 651. Δηλαδή χαρακτήρας κινήτρου και αρχική επένδυση. 

ΕΡΩΤΗΣΗ:  Υπάρχει ελάχιστο ποσό προϋπολογισμού σε επιχειρηματικό σχέδιο προκειμένου να εξεταστεί η ένταξή του?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό προϋπολογισμού όμως στον οδηγό ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  της πρόσκλησης στο κεφάλαιο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER»  αναγράφονται αναλυτικά ανά υπό δράση οι  επιλέξιμες δαπάνες καθώς και τυχόν χρηματικά όρια κάποιων εξ΄αυτων. Για παράδειγμα στη δράση 19.2.3.3 αναφέρεται ότι «…Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου….». Συνεπώς μπορείτε να ανατρέξετε στον συγκεκριμένο οδηγό ώστε να δείτε την εκλεξιμότητα των δαπανών για τη δράση που σας ενδιαφέρει .

ΕΡΩΤΗΣΗ:  Για την υπο-δράση του τουρισμού, αναφέρεται ότι είναι δυνατή η σύσταση μονάδας τουριστικής εκμετάλλευσης σε ορεινές περιοχές του Νομού Κέρκυρας. Η περίπτωση που έχω, τοποθετείται έξω από το Σκριπερό κοντά στην περιοχή Τρουμπέτα. Η αλήθεια είναι ότι στο παράρτημα ΙΙ_15 δεν αναγράφεται η εν λόγω περιοχή, αναγράφεται όμως στην πρόσκληση. Εν τέλει περιλαμβάνεται για την υπο-δράση 19.2.2.3?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η περιοχή παρέμβασης της πρόσκλησης είναι όλη η περιοχή της Κέρκυρας πλην της πόλης της Κέρκυρας. Το παράρτημά ΙΙ_15 αναφέρει τις ορεινές περιοχές οι οποίες αφορούν βαθμολογούμενο κριτήριο και όχι κριτήριο αποκλεισμού.

Στην δράση 19.2.2.3 στον εκσυγχρονισμό είναι επιλέξιμη όλη η περιοχή παρέμβασής, στην ίδρυση όμως η είναι επιλέξιμη ΜΟΝΟ η περιοχή των μικρών νησιών και οι  ορεινές περιοχές με μη παραλιακό μέτωπο όπως ορίζονται αναλυτικά στην σελίδα 9 του Οδηγού Επιλεξιμότητας.

Στην δράση 19.2.3.3 η ίδρυση είναι επιλέξιμη σε όλη την περιοχή παρέμβασής με την προϋπόθεση του Καν. 651

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για υπό ίδρυση εταιρεία εκμετάλλευσης τουριστικού καταλύματος (και κτίσιμο του καταλύματος), η άδεια ΕΟΤ όπως είναι προφανές, δεν έχει εκδοθεί. Είναι προ-απαιτούμενο έστω και  η βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ_2 ή εφόσον δεν έχει ακόμη χτιστεί το ακίνητο δεν χρειάζεται κάτι?,

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το δικαιολογητικό 16 στα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής (σήμα ΕΟΤ, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας, κλπ) αφορά υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις (εκσυγχρονισμός, επέκταση κλπ)

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η άδεια οικοδομής για προς ανέγερση κτίριο είναι προ-απαιτούμενο?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ύπαρξη  άδειας οικοδομής δεν είναι προ-απαιτούμενο καθώς δεν ανήκει στα κριτήρια επιλεξιμότητας. Εμπίπτει στο κριτήριο Επιλογής ”Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης” δηλαδή σε βαθμολογούμενο κριτήριο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι οικονομικές προσφορές για εξοπλισμό, δεδομένου ότι το έργο δύναται να ολοκληρωθεί εντός τριών ετών και οι τιμές των προμηθευτών μπορεί να αλλάξουν, θεωρούνται de facto ή απλώς πρέπει να προσκομιστούν με την υποβολή της πρότασης για το εύλογο του κόστους? Πρέπει να προσκομιστεί η χαμηλότερη προσφορά για κάθε κατηγορία εξοπλισμού? Εφόσον εντός τριετίας οι τιμές αλλάζουν, ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί να αυξηθεί και το υπερβάλλον ποσό το καλύπτει ο δικαιούχος ή μπορεί να γίνει ανάκληση της ένταξης πράξης?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι οικονομικές προσφορές για εξοπλισμό είναι για την σύνταξη ορθού προϋπολογισμού από τον δικαιούχο. Η επιτροπή αξιολόγησης της πρότασης διενεργεί έλεγχο του εύλογου κόστους και γίνονται περικοπές όπου απαιτείται. Οι τιμές μονάδος και το είδος του εξοπλισμού  μπορεί  να αλλάξει  κατά την υλοποίηση του ‘έργου με τροποποίηση του προϋπολογισμού. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης. 

Κατά την υλοποίηση της πρότασης σε κάθε αίτημα πληρωμής από την επιτροπή παρακολούθησης του έργου διενεργείται  έλεγχος του εύλογου κόστους στον αιτούμενο εξοπλισμό.  Είναι δυνατό να γίνει δεκτή μια προσφορά η οποία δεν είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο δικαιούχος να τεκμηριώνεται ο αξιολογητής να αποδέχεται την μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές του εξοπλισμού.