Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την τροποποίηση της πρόσκλησης για τις πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που αφορά στην παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (καταληκτική ημερομηνία 15/7/2020) και σε άλλες τροποποιήσεις κατόπιν και της 3218/25-6-2018 3ης τροποποίησης της Υ.Α. 13214/30-11-2017.

Αναλυτικά τα αρχεία που τροποποιούνται: