Ολοκληρώθηκε ο δειγματοληπτικός έλεγχος της 1ης πρόσκλησης CLLD/LEADER 2014-2020 για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και δημοσιοποιούνται τα προσωρινά αποτελέσματα. Σύμφωνα με την Υ.Α. 13215/30-11-2017(B΄4285): Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων, οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ την προσφυγή τους επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, με την ανάλογη τεκμηρίωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την επομένη της έγγραφης ενημέρωσής τους. Επισυνάπτεται το εγχειρίδιο οδηγιών για ενστάσεις, καθώς και ο προσωρινός πίνακας των αποτελεσμάτων.