Υπεγράφησαν από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κα Ρόδη Κράτσα- Τσαγκαροπούλου, οι αποφάσεις ένταξης των πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος Κέρκυρας, Λευκάδας και Παξών, LEADER- CLLD 2014-2020, το οποίο διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΙΟΝ).

Θα ακολουθήσει εντός των ημερών γραπτή ενημέρωση προς τους δικαιούχους με διαδικασία υπογραφής σύμβασης υλοποίησης, σχετική προθεσμία, και όπου εφαρμόζει θα καταγράφονται ειδικοί όροι.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει οι δικαιούχοι που εκτελούν δημόσιες συμβάσεις (ν.4412/2016) να προετοιμάσουν άμεσα διαδικασία προέγκρισης δημοπράτησης.

Οι δικαιούχο-Συλλογικοί φορείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής για το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους στο ΟΠΣΑΑ, εντός 12 μηνών (30.12.2020).

Οι εντάξεις αφορούν σε 27 πράξεις από ΟΤΑ Α’ Βαθμού και Συλλογικούς Φορείς, συνολικού προϋπολογισμού 2.003.093,03 € και η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%.