Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  που εδρεύει στην οδό 1η πάροδος Αλέξανδρου Δεσύλλα 10, 1ος όροφος (Γαρίτσα), 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος  CLLD περιόδου 2014 – 2020, μετά από την με αριθμό 103/11-2-2021 απόφαση του Δ.Σ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020»

Αριθμός αιτήσεων που θα εγκριθούν: Δύο (2)

Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Διάρκεια Σύμβασης: 2 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςστο πρωτόκολλο της ΑΝΙΟΝ, αποκλειστικά μέχρι την 26 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών» και να πρωτοκολληθούν.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνος για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Ειρήνη Κακαρούγκα  , 1η πάροδος Αλέξανδρου Δεσύλλα 10, 1ος όροφος (Γαρίτσα), 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ, ΤΗΛ   26610 82037. Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝΙΟΝ (www.anion.org.gr.), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.