Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  που εδρεύει στην οδό 1η πάροδος Αλέξανδρου Δεσύλλα 10, 1ος όροφος (Γαρίτσα), 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος  CLLD περιόδου 2014 – 2020, μετά από την με αριθμό 86/15-11-2019 απόφαση του Δ.Σ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στις παρακάτω ειδικότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020»

Αριθμός αιτήσεων που θα εγκριθούν: Μία (1)

Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (1),

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα

ΕιδικότητεςΑριθμός θέσεων ανά ειδικότηταΔιάρκεια Έργου:
Γενικός Διευθυντής112 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςστο πρωτόκολλο της ΑΝΙΟΝ, αποκλειστικά μέχρι την 26 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ» και να πρωτοκολληθούν.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνος για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Κακαρούγκα Ειρήνη, Οικονομολόγος της ΑΝΙΟΝ, 1η πάροδος Αλέξανδρου Δεσύλλα 10, 1ος όροφος (Γαρίτσα), 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ, ΤΗΛ   26610 82037.

Στο συνημμένο έγγραφο μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.