Έπειτα από την υποβολή αιτημάτων από ενδιαφερόμενους φορείς η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER στην υπ’ αριθμό 34/03-12-2021 συνεδρίασή της αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας με την τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 5.2 της πρόσκλησης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής – στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΑΑ των προτάσεων είναι η Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, ενώ ο φάκελος σε έντυπη μορφή με την αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ  έως 10 εργάσιμες μέρες μετά.

Σημείωση : 
Από το υλικό της προκήρυξης έχουν τροποποιηθεί α) η Περίληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και β) η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο σημείο 5.2 που αφορά τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής.