Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020), η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ- ΑΝΙΟΝ  –, τροποποιεί την υπ’ αριθμ.  12687/22-12-2021 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Οι αλλαγές που αφορούν την 1η τροποποίηση, είναι οι εξής :

  • Προσθήκη επιλέξιμων ΚΑΔ – Παράρτημα ΙΒ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ Κ.Ε.
  • Τροποποίηση Υποδειγμάτων Προϋπολογισμού VI καθώς η συνάρτηση που υπολογίζει αυτόματα το ΦΠΑ είναι λάθος.
  • Τροποποίηση του κεφαλάιου  8 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ,  σημείο Β  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. 1407/2013 (de minimis).

διαγράφεται η ακόλουθη παράγραφος :

προμήθεια σκαφών θαλάσσης για τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες θαλάσσιου τουρισμού.

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά σκάφους παντός τύπου.

  • Τροποποίηση του κεφαλάιου  3 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ,  σημείο Β  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. 1407/2013 (de minimis).

Τροποποιείται η ακόλουθη παράγραφος

•  Εκσυγχρονισμός Υποδομών  διανυκτέρευσης (σύμφωνα με την ΚΥΑ 2986/25-11-2016 «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά εκσυγχρονισμοί ενοικιαζόμενων δωματίων, camping  και ξενοδοχείων έως 30 δωματίων.  Επιτρέπεται η ίδρυση τουριστικού καταλύματος, μόνο εάν αφορά σε τουριστικά καταλύματα σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4276/2014, όπως ισχύει.

αντικαθίσταται ως εξής

Εκσυγχρονισμός Υποδομών  διανυκτέρευσης (σύμφωνα με την ΚΥΑ 2986/25-11-2016 «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα θα χρηματοδοτηθούν εκσυγχρονισμοί ενοικιαζόμενων δωματίων/διαμερισμάτων , camping , ξενοδοχείων έως 30 δωματίων και τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών με ελάχιστες δύο ανεξάρτητες κατοικίες .  Επιτρέπεται η ίδρυση τουριστικού καταλύματος, μόνο εάν αφορά σε τουριστικά καταλύματα σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4276/2014, όπως ισχύει.

       Τροποποιείται η ακόλουθη παράγραφος :

Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν  θα αφορούν αποκλειστικά ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping  και μικρά ξενοδοχεία έως 30 δωμάτια. Αποκλείονται τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

αντικαθίσταται ως εξής

Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν  θα αφορούν ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα , camping ,  μικρά ξενοδοχεία έως 30 δωμάτια και τουριστικές  επιπλωμένες  κατοικίες με ελάχιστες δύο ανεξάρτητες κατοικίες .

1Η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”)

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας Νότιας Κέρκυρας,  η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων (ΑΝΙΟΝ) , ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί:

α) αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους και 

β) μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα)  

να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας Δήμου Νότιας Κέρκυρας όπως αυτή περιγράφεται στην αναλυτική πρόσκληση. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – ΕΤΘΑ & Εθνικοί πόροι – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε  816.215,00  για τις παρακάτω δράσεις:

Κατηγορία πράξης/Άρθ. Καν.(ΕΕ) 508/2014Καθεστώς ΕνίσχυσηςΠοσοστό
Δημ. ΔαπάνηΙδιωτ. Συμ/χή
Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα (Κατηγορία δράσης στο ΠΣΚΕ: Παραγωγή, Εμπορία, Μεταποίηση προϊόντων τομέα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (συμπ.οι δράσεις Αλιευτικού Τουρισμού)
Α1.Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς (άρθ. 32,Καν.(ΕΕ)508/2014) Α2.Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών (άρθ. 41.1, Καν.(ΕΕ)508/2014)
Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 32 ή 41, 63 &95, παραρτ. I // Πράξεις σχετικές με παράκτια αλιεία      80%20%
Α3.  Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων (άρθρο 42, Καν. (ΕΕ) 508/2014). Α3.Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (άρθ. 69,Καν.(ΕΕ) 508/2014)             50%  50%
Α4. Διαφοροποίηση εισοδήματος αλιέων – Αλιευτικός τουρισμός (άρθ. 30(αλιευτικός τουρισμός),Καν.(ΕΕ) 508/2014)                50%50%
Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) (Κατηγορία δράσης στο ΠΣΚΕ: Λοιπές επενδύσεις)
1.Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, της βιοτεχνίας, του εμπορίου της εστίασης και των υπηρεσιών (άρθ. 63, Καν.(ΕΕ) 508/2014)              50%50%

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι_Α και Ι_Β

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην Αναπτυξιακή  Ιονίων Νήσων ΑΑΕ ΟΤΑ.  Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr ) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον  δυνητικό δικαιούχο.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Τετάρτη 12/01/2022 και ώρα 13.00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Δευτέρα 14/03/2022 και ώρα 15:00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων  το φυσικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση.

Η πλήρης Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από τα γραφεία της Αναπτυξιακής  Ιονίων Νήσων, 1η Παρ. Αλ.Δεσύλλα 10, Τ.Κ 49 100 Κέρκυρα
Τηλ: 26610 82037 είτε μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα:  https://anion.org.gr/

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ