2η Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα  «Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» της Αναπτυξιακής Ιόνιων Νήσων Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

Έπειτα από την υποβολή αιτημάτων από ενδιαφερόμενους φορείς η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER στην υπ’ αριθμό 36/11-01-2022 συνεδρίασή της αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας με την τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 5.2 της πρόσκλησης. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής – στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΑΑ των προτάσεων είναι η Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022, […]