(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”)

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ: ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ & ΠΡΟΣΩΠΑ  (Εκπρόσωποι ΟΤΑ, Επιμελητήρια, μελετητικά γραφεία, αλιείς, ιδιώτες κ.ά.)

ΧΩΡΟΣ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΗΜΕΡΑ-ΩΡΑ:  Παρασκευή 11/02/2022 17.30

Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΙΟΝ), σε συνεργασία με την  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  και τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020», διοργανώνουν ενημέρωση/ παρουσίαση του Τοπικού Προγράμματος ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το σύνολο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.  

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 14/03/2022

Δικαιούχοι:

α) αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους και 

β) μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα)  

Δράσεις που ενισχύονται (Ιδιωτικές Επενδύσεις)

  • Παραγωγή, Εμπορία, Μεταποίηση προϊόντων τομέα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (συμπ. οι δράσεις Αλιευτικού Τουρισμού)
  • Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς
  • Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
  • Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
  • Διαφοροποίηση εισοδήματος αλιέων – Αλιευτικός τουρισμός
  • Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού (εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων), της βιοτεχνίας, του εμπορίου της εστίασης και των υπηρεσιών

Συνολικός προϋπολογισμός Δράσης: 816.215,00  € με δυνατότητα υπερδέσμευσης

Ένταση ενίσχυσης

Από 50-80% σε εξοφλημένα τιμολόγια, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Όλο το πληροφοριακό υλικό της πρόσκλησης, βρίσκεται δημοσιευμένο στο site της Εταιρείας www.anion.org.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2661082037 ή να στείλετε email στο 2020anion.org@gmail.com

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – ΕΤΘΑ & Εθνικούς πόρους – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημ. Θα τηρηθεί το πρωτόκολλο για τα μέτρα προστασίας λόγω covid, όπως ισχύει