1)ΕΡΩΤΗΜΑ: Εστιατόριο ενδιαφέρεται να καταθέσει αίτηση στήριξης  με συνολικό προϋπολογισμό  150.000€. Η αίτηση θα είναι αποδεκτή ή όχι καθώς ξεπερνάει τον μέγιστο προϋπολογισμό των 80.000€  σύμφωνα με την πρόσκληση? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.  Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή. Προσοχή όμως,  ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000€, ενώ για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός
προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 €.  Επίσης η  ενίσχυση για τις δράσεις που εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων καθορίζεται
βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) και ανέρχεται στο ανώτατο ποσό ενίσχυσης των
200.000 € Δημόσιας Δαπάνης για ενιαία επιχείρηση και στο ποσό των 100.000€ στην
περίπτωση επιχειρήσεων που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό
τρίτων. Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που
χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 €
σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

2)ΕΡΩΤΗΜΑ:  Εταιρία με ενοικιαζόμενα δωμάτια  έχει κάνει έναρξη εργασιών και έχει εκδώσει  γνωστοποίηση άδειας λειτουργίας μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης, μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης για τον εκσυχρονισμό των ενοικιαζομένων δωματίων ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Σύμφωνα με την πρόσκληση για τις μονάδες διανυκτέρευσης  ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν  θα αφορούν αποκλειστικά ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα, camping, μικρά ξενοδοχεία έως 30 δωμάτια και τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών με ελάχιστες δύο ανεξάρτητες κατοικίες . 
  2. Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα αφορούν αποκλειστικά εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης μονάδας. Αποκλείονται ιδρύσεις και επεκτάσεις (αύξηση δυναμικότητας) .

Επίσης ενισχύσεις στις μονάδες διανυκτέρευσης  παρέχονται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας.

Η άδεια λειτουργίας και η έναρξη της επιχείρησης θα πρέπει να έχει προγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ.

3)ΕΡΩΤΗΜΑ: Η τραπεζική βεβαίωση για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής πρέπει να είναι 30 ημέρες ακριβώς πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:   Όχι. Η τραπεζική βεβαίωση υπολοίπου θα πρέπει να έχει ημερομηνία μέσα στο διάστημα των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης στήριξης. Δεν θα πρέπει να έχει ημερομηνία προγενέστερη των 30 ημερών και μεταγενέστερη της υποβολής της αίτησης στήριξης.  Σε περίπτωση που για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής χρησιμοποιηθούν πάνω από μία τραπεζικές βεβαιώσεις  όλες οι τραπεζικές βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν την ίδια ημερομηνία τραπεζικού υπολοίπου. Διαφορετικά θα λαμβάνεται υπόψιν  μόνο η τραπεζική βεβαίωση με το μεγαλύτερο τραπεζικό διαθέσιμο.

4) ΕΡΩΤΗΜΑ:  Για την δήλωση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ποιο είναι το έτος βάσης το 2020 ή το 2021?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Το 2021