Οι δικαιούχοι μετά την Απόφαση Ένταξης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση πληρωμής ή τροποποίησης καθώς επίσης και να αιτηθούν χορήγηση προκαταβολής ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα έχοντας συγκεντρώσει όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση, όπως προβλέπονται από την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία και προδιαγράφονται στις σχετικές οδηγίες που ακολουθούν.

Για την υποβολή της αίτησης μέσω του ΠΣΚΕ, οι δικαιούχοι ιδιωτικών πράξεων, κάνουν είσοδο στο ΠΣΚΕ με τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποίησαν για τη συμπλήρωση του αιτήματος στήριξης.

Αντίστοιχα, οι δικαιούχοι έργων Δημοσίου Χαρακτήρα, κάνοντας χρήση των κωδικών τους στον ΟΠΣΑΑ, δημιουργούν αίτημα πληρωμής. Στον ΟΠΣΑΑ, υπάρχουν και εγχειρίδια και βίντεο με οδηγίες στην καρτέλα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ Η ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ.

Παρακάτω παρατίθενται συγκεντρωτικά τα σχετικά έντυπα-νομοθεσία που αφορούν στη διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 “Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)”, στο πλαίσιο αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου με το οποίο οι Ομάδες Τοπικής Δράσης ορίζονται ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Πράξεων του ΠΑΑ 2014- 2020 και εκχωρούνται αρμοδιότητες σε αυτές.

Σημείωση:

  1. Για τον λοιπό και μηχανολογικό εξοπλισμό, να προσκομίζεται από τον προμηθευτή βεβαίωση και αμεταχείριστου εξοπλισμού, ενώ σε περίπτωση που υπάρχουν και c real numbers, να αναγράφονται και αυτά στη βεβαίωση.
  2. Όλα τα έξοδα που αφορούν στο Πρόγραμμα, πρέπει να αναγράφονται στα λογιστικά βιβλία εξόδων και να προσκομίζεται αντίτυπο με υπογραφή και σφραγίδα.
  3. Να ακολουθούνται οι κανόνες δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020 (Ύπαρξη πινακίδας).