Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η απόφαση ένταξης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD Κέρκυρας, Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 16.220.920,14 € και Δημόσιας Δαπάνης 9.574.582,12 €.