ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)

Οι τροποποιήσεις των νομικών δεσμεύσεων (ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ) μπορούν να αφορούν:

  1. τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης,
  2. παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης,
  3. αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (όπως για παράδειγμα της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, της μετοχικής σύνθεσης),
  4. μεταφορές ποσών μεταξύ «κατηγοριών δαπανών»,
  5. διόρθωση προφανών σφαλμάτων (άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 809/2013).

3. Το αίτημα τροποποίησης της νομικής δέσμευσης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ.  Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αίτημα καθώς και τυχόν δικαιολογητικά που δεν αναρτώνται στο ΟΠΣΑΑ.

Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αποστολής αυτής θεωρείται ως ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

6. O δικαιούχος έχει ως υποχρέωση στο αίτημα τροποποίησης, να κάνει αναλυτική περιγραφή στα ποσά, και στους λόγους τροποποίησης.

Η αρμόδια ΟΤΔ, αφού εξετάσει το αίτημα, διατυπώνει γνώμη, θετική ή αρνητική επί του αιτήματος τροποποίησης της νομικής δέσμευσης, με απόφαση της ΕΔΠ.

Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας (ΕΝΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ), που δεν επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης (εντός διακριτών τμημάτων), όπως αντικατάσταση υλικού κατασκευής, επουσιώδεις αλλαγές εξοπλισμού, τροποποίηση κωδικών ή εργασιών και μεταφορές ποσών εντός «κατηγοριών δαπανών», που τεκμηριώνεται ότι εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της πράξης και δεν αλλοιώνουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης σε βαθμό που να καθίσταται η πράξη μη επιλέξιμη για ένταξη, κατατίθενται πριν την υποβολή του αιτήματος πληρωμής από τον δικαιούχο και δύναται να γίνονται για λόγους απλοποίησης με ευθύνη της ΟΤΔ και χωρίς προηγούμενη έγκριση της ΕΔΠ, η οποία θα ενημερωθεί αναλυτικά για όλα τα σχετικά αιτήματα σε επόμενη συνεδρίαση της.

Η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης προηγείται του αιτήματος πληρωμής, εφόσον το αίτημα πληρωμής σχετίζεται με την τροποποίηση.

Το πλήθος των τροποποιήσεων των νομικών δεσμεύσεων, που αιτείται ο δικαιούχος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8), κατά την διάρκεια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων Πράξεων (ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ)

Οι τροποποιήσεις των πράξεων μπορούν να αφορούν:

  1. τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης,
  2. παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Πράξης,
  3. αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, της μετοχικής σύνθεσης κλπ.),
  4. μεταφορές ποσών μεταξύ «Κατηγοριών δαπανών»,
  5. διόρθωση προφανών σφαλμάτων (άρθρο 4 Κανονισμός (ΕΕ) 809/2013).

Το αίτημα τροποποίησης της πράξης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το αίτημα και τυχόν δικαιολογητικά που δεν επισυνάπτονται στο ΠΣΚΕ.

Η αρμόδια ΟΤΔ, αφού εξετάσει το αίτημα, εγκρίνει ή απορρίπτει την τροποποίηση, με απόφαση της ΕΔΠ.

Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας (ΕΝΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ) που δεν επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης (εντός διακριτών τμημάτων) π.χ. αντικατάσταση υλικού κατασκευής, επουσιώδεις αλλαγές εξοπλισμού, τροποποίηση κωδικών ή εργασιών, κλπ και μεταφορές ποσών εντός «Κατηγοριών Δαπανών», που τεκμηριώνεται ότι εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν αλλοιώνουν τα αποτέλεσμα της αξιολόγησης σε βαθμό που καθίσταται η επένδυση μη επιλέξιμη προς ένταξη, κατατίθενται πριν την υποβολή του αιτήματος πληρωμής από τον δικαιούχο και δύναται να γίνονται για λόγους απλοποίησης με ευθύνη της ΟΤΔ και χωρίς προηγούμενη έγκριση της ΕΔΠ, η οποία θα ενημερωθεί αναλυτικά για όλα τα σχετικά αιτήματα σε επόμενη συνεδρίαση της.

Η τροποποίηση του ΤΔΠ προηγείται του αιτήματος πληρωμής, εφόσον το αίτημα πληρωμής σχετίζεται με την τροποποίηση.

Το πλήθος των τροποποιήσεων των πράξεων, που αιτείται ο δικαιούχος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6), κατά την διάρκεια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ EXCEL ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΠΩΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ