Αφορά στην πράξη «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ» με ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ (MIS): 5192351 και δικαιούχο Μ. Μαγκλάρα- Γ. Μπερεδήμα Ο.Ε. , η οποία έχει ενταχθεί στην Προτεραιότητα 4 « Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής».