Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) μέλη και έχει με εντολή της Γενικής συνέλευσης και σύμφωνα με το καταστατικό, πλήρεις αρμοδιότητες για την λειτουργία και τις αποφάσεις της εταιρείας.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο προέκυψε με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30/06/2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την υπ’ αριθμόν 95/30.06.2020 απόφαση του Δ.Σ. Η θητεία του σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ισχύει μέχρι τις 30/06/2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην παρούσα σύνθεσή του, αποτελείται από:

  1. Τρεπεκλή Ιωάννη, Πρόεδρος Δ.Σ.
  2. Αρμενιάκο Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  3. Βλαχόπουλο Σπυρίδων, Γραμματέας Δ.Σ
  4. Παπαβλασόπουλο Θεόδωρο, Διευθύνων Σύμβουλος
  5. Ανδριώτη Μαριλένα,  Μέλος Δ.Σ
  6. Ασπιώτη Σπυρίδων, Μέλος Δ.Σ
  7. Κατέχη Αλέξανδρο, Μέλος Δ.Σ.

οι οποίοι πλέον εκπροσωπούν νόμιμα με υπογραφή τους την εταιρεία.