Ενημέρωση:  2η Παράταση 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα   Παρατείνεται η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης των  επενδυτικών σχεδίων/προτάσεων στο πλαίσιο των Δράσεων της υπ. αριθ. 12085/20-02-2019 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα/παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 “Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων σε αγροτικές και αλιευτικές περιοχές της Κέρκυρας-Λευκάδας-Παξών” […]