Παρατείνεται η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης των επενδυτικών σχεδίων/προτάσεων στο πλαίσιο των Δράσεων της υπ. αριθ. 12085/20-02-2019 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα/παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 “Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων σε αγροτικές και αλιευτικές περιοχές της Κέρκυρας-Λευκάδας-Παξών” του ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2).
Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER αποφάσισε την παράταση ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης με την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5.3 της Πρόσκλησης και σύμφωνα με τις παρακάτω ημερομηνίες:

  • Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 01 Μαρτίου 2019 (01/03/2019)
  • Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 07 Αυγούστου 2019 (07/08/2019)