Παράταση 1ης πρόσκλησης CLLD/LEADER στην υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα

H Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER , στη συνεδρίασή της με αριθ. πρακτικού 16/30-4-2020, έλαβε απόφαση για την παράταση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014 – 2020: «Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων σε αγροτικές και αλιευτικές περιοχές της Κέρκυρας-Λευκάδας-Παξών» του Προγράμματος Αγροτική […]