ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  1ης Πρόσκλησης CLLD/LEADER- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Πρόγραμμα Ανροτικής Ανάπτυξης 2014 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2.4 Δημόσιες  Παρεμβάσεις

Ολοκληρώθηκε ο δειγματοληπτικός έλεγχος της 1ης πρόσκλησης CLLD/LEADER 2014-2020 για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και δημοσιοποιούνται τα προσωρινά αποτελέσματα. Σύμφωνα με την Υ.Α. 13215/30-11-2017(B΄4285): Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές […]