Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER / CLLD της ANION OTA

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014, όπως ισχύει.
 3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, και ειδικότερα τα άρθρα 62.1.β και 63.1.
 4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά στην παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις.
 5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DeMinimis).
 6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον με αρ. 1084/14-06-2017 Κανονισμός της ΕΕ.
 7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 8. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2015) 7417 / 26.10.2015 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020.
 9. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).
 10. Το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ Α’ 116/18-06-2008) κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 11. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει.
 12. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
 13. Το π.δ. 40/2021 (ΦΕΚ Α’ 100/16.06.2021) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών».
 14. Την υπ’ αριθ. 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ 1839/Β/2016) «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020».
 15. Τη με αριθμ. 3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 4111/Β/2016) Υ.Α. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης» όπως ισχύει.
 16. Την με αρ. πρωτ. Απόφαση 366/04.02.2019 (ΦΕΚ 405/B/2019), με την οποία εκχωρούνται στην εταιρία Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα για δράσεις του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020, όπως ισχύει.
 17. Την με αριθ. απόφαση 13/14-01-2020 περί συγκροτήσεως σε σώμα της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER / CLLD 2014-2020
 18. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β/2016) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020, όπως ισχύει.
 19. Την με αριθμ. 1177/01.08.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 3163/Β/12.09.2017) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» όπως τροποποιείται και ισχύει.
 20. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018), αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.16) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ).
 21. Τη με αρ. πρωτ. 101270/ΕΥΚΕ 3633/30.09.2016 επιστολή της ΕΥΚΕ.
 22. Τη με αρ. πρωτ. 92415/ΕΥΚΕ 6282/28.08.2017 επιστολή της ΕΥΚΕ.
 23. Το με αρ. πρωτ. 30738/ΕΥΚΕ 482/14.03.2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ σχετικά με Διατύπωση γνώμης για το σχέδιο της παρούσας πρόσκλησης.
 24. Την υπ’ αριθ. 730/26.03.2019 Απόφαση «Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων ανά μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας»με την οποία εγκρίθηκαν με γραπτή διαδικασία από την Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014 -2020, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων Δημοσίου χαρακτήρα της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», Μέτρο 8.3.3: Άρθρο 63 του Καν. (ΕΕ) 508/14, «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης» (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα), όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.
 25. Το με αρ. πρωτ. 240/30-7-2021 έγγραφο σύμφωνης γνώμης από την ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας για την δημοσίευση της παρούσης.
 26. Η με αριθ. 30/9-9-2021 απόφαση της ΕΔΠ για έγκριση δημοσίευσης της παρούσης.

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση στα συνημμένα αρχεία και να βρείτε όλο το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό.