Κατά τη διάρκεια υλοποίησης μιας πράξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η οποία αφορά στη χρηματοδότηση για την αγορά εξοπλισμού, για υποδομές ή κατασκευαστικά έργα ισχύουν τα παρακάτω:
 για πράξεις των οποίων η συνολική δημόσια δαπάνη είναι 50.000 – 500.000 Ευρώ, απαιτείται η ανάρτηση τουλάχιστον μίας αφίσας ελάχιστου μεγέθους Α3 ή πινακίδας με πληροφορίες σχετικά με την πράξη, σε σημείο εύκολα ορατό, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 για πράξεις των οποίων η συνολική δημόσια δαπάνη υπερβαίνει τις 500.000 Ευρώ, ο δικαιούχος τοποθετεί προσωρινή πινακίδα σημαντικού μεγέθους.
Οι πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην πινακίδα, με πεζούς χαρακτήρες, είναι:
 ο δικαιούχος,

 ο τίτλος της πράξης, ο οποίος περιγράφει με συντομία το έργο που συγχρηματοδοτείται (π.χ. εκσυγχρονισμός μεταποιητικής μονάδας),
 ο βασικός στόχος της πράξης ο οποίος προτείνεται να είναι σύντομα διατυπωμένος και κατανοητός από το ευρύ κοινό (π.χ. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα, Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής, Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις αγροτικές περιοχές, Προστασία του περιβάλλοντος κ.ά.),
 η δημόσια δαπάνη όπως αναφέρεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, σε περιπτώσεις πράξεων δημόσιου χαρακτήρα,
 ο συνολικός προϋπολογισμός με ανάλυση σε Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή, σε περιπτώσεις πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα.

Επίσης, για περιπτώσεις έργων των οποίων η συνολική δημόσια δαπάνη υπερβαίνει τις 500.000 Ευρώ, μετά την ολοκλήρωση της πράξης και το αργότερο εντός τριών μηνών από αυτήν, ο δικαιούχος τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπου επισημαίνεται τουλάχιστον η περιγραφή της πράξης με το βασικό στόχο της και η χρηματοδοτική συνδρομή της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης των μόνιμων πινακίδων θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους. Εφόσον η επεξηγηματική πινακίδα που τοποθετείται κατά την υλοποίηση του έργου έχει μόνιμο χαρακτήρα, δεν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας.


Όσον αφορά στα λογότυπα που απεικονίζονται στις πινακίδες όλων των περιπτώσεων επισημαίνονται τα παρακάτω:
 οι πληροφορίες και αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σημαία, Ταμείο, σύνθημα) πρέπει να καταλαμβάνουν νοητά τουλάχιστον το 25% της αφίσας/πινακίδας/πλάκας
 η σημαία της Ελλάδας με τα λογότυπα του ΠΑΑ και του ΕΣΠΑ θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος
 οποιοδήποτε άλλο λογότυπο απεικονιστεί θα πρέπει να έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην περίπτωση έργων LEADER/CLLD απεικονίζεται το λογότυπο LEADER και προαιρετικά το λογότυπο της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) LEADER/CLLD.


Αφίσα για πράξεις προϋπολογισμού χαμηλότερου των 50.000 ευρώ
Για περιπτώσεις πράξεων προϋπολογισμού χαμηλότερου των 50.000 ευρώ, κυρίως άυλες ενέργειες, όπως διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, ενεργειών επιμόρφωσης & κατάρτισης, συνεργασιών, προτείνεται, για τη διευκόλυνση των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των Ομάδων Τοπικής Δράσης ΟΤΔ LEADER/CLLD και των δικαιούχων του ΠΑΑ, η χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής posters2014-2020.esfhellas.gr που έχει αναπτυχθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) για όλα τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ 2014-2020, έχει αναπτυχθεί σχετικό υπόδειγμα. Η αφίσα μεγέθους Α3 ή Α2 σε κάθετη ή οριζόντια διάταξη περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον πληροφορίες σχετικά με το ΕΓΤΑΑ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το δικαιούχο και τον τίτλο της πράξης και ενδείκνυται να τοποθετείται σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως π.χ. η είσοδος σε ένα κτίριο.
Στη διεύθυνση posters2014-2020.esfhellas.gr δίνονται γενικές οδηγίες για τη δημιουργία της αφίσας. Ειδικότερα, για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης έχει αναπτυχθεί σχετικό υπόδειγμα και έχουν γίνει κάποιες προσαρμογές. Τα βήματα που ακολουθούνται από τον χρήστη της εφαρμογής είναι: Βήμα 1: Στην επιλογή μεγέθους και διάταξης δεν υπάρχει περιορισμός. Βήμα 2: Επιλογή Ταμείου Χρηματοδότησης: επιλέγεται το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στην επιλογή Επιχειρησιακού Προγράμματος επιλέγεται από τη λίστα το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Βήμα 3: Στο δικαιούχο επιλέγεται η εισαγωγή εικόνας .jpg και μεταφορτώνεται το λογότυπο του ΠΑΑ. Σε περιπτώσεις δράσεων LEADER/CLLD θα πρέπει να μεταφορτώνεται αρχείο με τα δύο λογότυπα ΠΑΑ & LEADER.

Επισημαίνεται ότι τα λογότυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr/el/logos. Στον φορέα υλοποίησης αναγράφεται το όνομα του φορέα που υλοποιεί την ενέργεια, για τις επεμβάσεις LEADER το όνομα της Ομάδας Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD. Στα στοιχεία του έργου μπορούν να καταχωρηθούν, αν κριθεί σκόπιμο, περισσότερες πληροφορίες για τη φύση και το σκοπό του έργου (όριο χαρακτήρων: 200
9 συμπεριλαμβανομένων των κενών) και τέλος στο πεδίο “ιστοσελίδα” καταχωρείται η διεύθυνση του δικτυακού τόπου, στην οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες. Στο πεδίο της ιστοσελίδας μπορούν να καταχωρούνται και συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας. Βήμα 4: Στο σημείο αυτό ελέγχονται τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί και υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης και επιστροφής στα προηγούμενα βήματα για τυχόν διορθώσεις της αφίσας. Βήμα 5: Η αφίσα έχει ολοκληρωθεί και πλέον μπορεί να γίνει η λήψη του αρχείου της αφίσας.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης