ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ LEADER ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) Οι τροποποιήσεις των νομικών δεσμεύσεων (ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ) μπορούν να αφορούν: τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης, αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (όπως για παράδειγμα της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, της μετοχικής σύνθεσης), μεταφορές ποσών μεταξύ «κατηγοριών δαπανών», διόρθωση προφανών […]