Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Νότιας Κέρκυρας, σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης από την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ.

Σας κοινοποιούμε τον Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων.

Σας ενημερώνουμε ότι αναμένεται να δοθεί υπερδέσμευση πόρων και για τις παραδεκτές προτάσεις για τις οποίες δεν επαρκεί η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι το Φύλλο αξιολόγησης κριτηρίων επιλεξιμότητας, το Φύλλο αξιολόγησης κριτηρίων επιλογής και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι αναρτημένα στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) και δύναται να έχετε πρόσβαση με τους κωδικούς σας, επιλέγοντας την αίτηση στήριξης που έχετε υποβάλλει στο Τοπικό μας Πρόγραμμα.

Η διαδικασία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων έχει ως εξής:

  1. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ (www.anion.org.gr) του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης.
  2. Αποστολή με email του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης στα emails των δικαιούχων, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση στήριξης. Οι αποδέκτες των emails πρέπει να επιβεβαιώσουν την παραλαβή του εν λόγω email, με απαντητικό email δηλώνοντας και τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας). Η διαδικασία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πραγματοποιείται στο νομοθετικό πλαίσιο του Προγράμματος.
  3. Σε περίπτωση που το λογισμικό αποστολής emails της ΟΤΔ αποστείλει ενημερωτικό μη παράδοσης/παραλαβής (π.χ. έχει δηλωθεί λάθος email στο ΠΣΚΕ) και, επιπρόσθετα, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον δικαιούχο, ώστε να μας γνωστοποιήσει νέο email, θα πραγματοποιείται ταχυδρομική αποστολή με courier. Επίσημο αποδεικτικό παράδοσης/παραλαβής των emails αποτελεί η σχετική ενημέρωση από το λογισμικό αποστολής emails της ΟΤΔ.

Επί του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων έχετε δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων, δηλαδή έως την Παρασκευή 26/08/2022.

Η ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) με την ανάλογη τεκμηρίωση και επισυνάπτοντας τυχόν δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που την ενδικοφανή προσφυγή την συνοδεύουν μοναδικά αρχεία πάνω από 10ΜΒ τα οποία δεν είναι δυνατό να υποβληθούν ηλεκτρονικά, αυτά θα ληφθούν υπόψη μόνο αν κατατεθούν μαζί με τον φυσικό φάκελο (βλ. αναλυτικές οδηγίες στον επισυναπτόμενο «Οδηγό υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής»).

Η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) θα είναι δυνατή από την Πέμπτη 18/08/2022 και ώρα 8:00 π.μ. έως την Παρασκευή 26/08/2022 και ώρα 4:00 μ.μ., το αργότερο.

Ο αιτών έχει την υποχρέωση, το αργότερο, την επομένη της ηλεκτρονικής υποβολής της έντασης να αποστείλει ταχυδρομικά τον φυσικό φάκελο της αίτησης ένστασης μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, στην ΟΤΔ – Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΑΕ ΟΤΑ στη διεύθυνση: 1η παρ. Αλεξάνδρου Δεσύλλα 10, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα.