Αξιολογημένων Προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο
«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014

“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader  
του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Νότιας Κέρκυρας, σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των ενστάσεων από την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ.

Σας κοινοποιούμε τον Πίνακα Οριστικών Αποτελεσμάτων, ο οποίος και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 44/05.09.2022 απόφαση από την ΕΔΠ του Προγράμματος, καθώς επίσης και την υπερδέσμευση βάσει του νομοθετικού πλαισίου που δόθηκε. 

Η διαδικασία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων έχει ως εξής:

  1. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΦ (www.anion.org.gr) του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων.
  2. Αποστολή με email του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων.  Οι αποδέκτες πρέπει να επιβεβαιώσουν την παραλαβή του εν λόγω email, με απαντητικό email δηλώνοντας και τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας). Η διαδικασία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πραγματοποιείται στο νομοθετικό πλαίσιο του Προγράμματος.
  3. Σε περίπτωση που το λογισμικό αποστολής emails της ΟΤΔ αποστείλει ενημερωτικό μη παράδοσης/παραλαβής (π.χ. έχει δηλωθεί λάθος email στο ΠΣΚΕ) και, επιπρόσθετα, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον δικαιούχο, ώστε να μας γνωστοποιήσει νέο email, θα πραγματοποιείται ταχυδρομική αποστολή με courier. Επίσημο αποδεικτικό παράδοσης/παραλαβής των emails αποτελεί η σχετική ενημέρωση από το λογισμικό αποστολής emails της ΟΤΔ.