Προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης, ο Δικαιούχος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης να αποστείλει στον Ε.Φ. τα εξής:

 1. Οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν ως υφιστάμενα νομικά πρόσωπα/εταιρείες θα πρέπει να πραγματοποιήσουν αύξηση κεφαλαίου ίση με το ποσό της ιδίας συμμετοχής. Προς τεκμηρίωση αυτού, προσκομίζεται τροποποιημένο καταστατικό, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή (θα πρέπει να αναγράφεται ότι η αύξηση κεφαλαίου αφορά την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του εν λόγω προγράμματος.
  Η δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής μπορεί να τεκμηριωθεί αποδεικνύοντας την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου:
 1. με νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων (Απόσπασμα Γενικής Συνέλευσης Μετόχων – Εταίρων) ή
 2. με τα φορολογηθέντα κατά τις γενικές διατάξεις αποθεματικά, εκτός του τακτικού (Απόφαση αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για τη δέσμευση των αποθεματικών για την επένδυση και αντίγραφο του λογαριασμού «Φορολογηθέντα αποθεματικά» ή οι ισολογισμοί των σχετικών χρήσεων).
 3. Οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν προσύμφωνα μίσθωσης ή αγοράς, θα πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά ιδιοκτησίας ή μίσθωσης.
 • Οι δικαιούχοι που είχαν δηλώσει ότι θα προσκομίσουν υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις / Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή κατά την έγκριση, θα πρέπει να προσκομίσουν το αντίστοιχο έγγραφο.
 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν απόδειξη κάλυψης της ιδίας συμμετοχής:
 • Να αποστείλει στον ΕΦ (εφόσον προβλέπεται στο εγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης):
 •  i. τη σύμβαση δανείου με την Τράπεζα ή/και
 •  ii. τον τραπεζικό λογαριασμό (Λογαριασμό Πράξης) με τοποθετημένο ποσό ύψους:
 •  • τουλάχιστον του 40% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό Πράξης έως και 100.000 ευρώ
 • τουλάχιστον του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό Πράξης πάνω από 100.000 ευρώ.
 • Από τα ανωτέρω ποσά αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή.

Οι δαπάνες αυτές θα αποδεικνύονται:

 • από αντίγραφα των εξοφλημένων τιμολογίων και λοιπών νόμιμων παραστατικών εγγράφων ή εγγράφων ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος
 • από αντίγραφα των παραστατικών πληρωμής
 • με προσκόμιση Μητρώου Παγίων όπου θα αποτυπώνονται οι εν λόγω δαπάνες
 • με προσκόμιση λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης όπου θα αποτυπώνονται οι εν λόγω δαπάνες
 • με προσκόμιση Ιδιωτικών Συμφωνητικών (όπου απαιτούνται)

Μετά την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους δικαιούχους, θα αποσταλεί σε κάθε δικαιούχο Σχέδιο Απόφασης Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης

Στη συνέχεια, ο Δικαιούχος μετά την παραλαβή του Σχεδίου της Απόφασης Χρηματοδότησης μεμονωμένης Πράξης, οφείλει να αποστείλει στον ΕΦ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Απόφασης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), υπεύθυνη δήλωση, (Υπόδειγμα IV υπεύθυνης δήλωσης), στην οποία θα δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους και τις δεσμεύσεις αυτής, τόσο για την εκτέλεση της Πράξης, όσο και για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του μετά την ολοκλήρωση υλοποίησής της.

Ακολουθεί η έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης, η οποία διαβιβάζεται από τον ΕΦ στο Δικαιούχο της Πράξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Οι Δικαιούχοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση χρηματοδότησης όπως έχει υποβληθεί στο ΠΣΚΕ. Η αποστολή εγγράφων και μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και προθεσμιών.

Ευχόμαστε στους δικαιούχους την απρόσκοπτη υλοποίηση των πράξεων τους.