ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ της ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ πρόγραμμαΤΟς CLLD περιόδου 2014 – 2020   

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  που εδρεύει στην οδό 1η πάροδος Αλέξανδρου Δεσύλλα 10, 1ος όροφος (Γαρίτσα), 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος  CLLD περιόδου 2014 – 2020, μετά από την με αριθμό 119/20/03/2023 απόφαση του Δ.Σ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στην παρακάτω ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020»

Αριθμός αιτήσεων που θα εγκριθούν: Μια (1)

Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (1)

Τόπος Παράδοσης Έργου:          Κέρκυρα

ΕιδικότητεςΑριθμός θέσεων ανά ειδικότηταΔιάρκεια Έργου:Τύπος Σύμβασης
Οικονομολόγος1        6 μήνεςΣύμβαση Μίσθωσης Έργου

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρωτόκολλο της ΑΝΙΟΝ, αποκλειστικά μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και από τις ώρες 10.00 -14.00.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών με Σύμβαση  Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την Υποστήριξη του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνος για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Θεόδωρος Παπαβλασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΙΟΝ, 1η πάροδος Αλέξανδρου Δεσύλλα 10, 1ος όροφος (Γαρίτσα), 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ, ΤΗΛ   26610 82037.