1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εξωραϊσμό και βελτίωση των υποδομών των υφιστάμενων λιμανιών, παράκτιων περιοχών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας καθώς και της περιοχής πέριξ του ποταμιού Μεσογγής» με Κωδικό ΟΠΣ 5161684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»