Μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τις τοπικές οικονομίες των Ιονίων αποτελεί η έγκριση της πρότασης για την Αλιευτική Ζώνη Ιονίων Νήσων, που υποβλήθηκε μεταξύ δεκατεσσάρων (14) Περιφερειακών Αλιευτικών Ζωνών της επικράτειας. Η πρόταση αξιολογήθηκε ως πλήρης και κατάλληλη για χρηματοδότηση, με τις με Α.Π. 2079/22-11-2023 και 2080/27-11-2023, ανακοινώσεις της ΕΥΔ του ΠΑΛΥΘ 2021 – 2027, για τους Φακέλους Α και Β αντίστοιχα.

Η πρόταση υποβλήθηκε σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1791/7-9-2023 (ΦΕΚ Β’ 5462) Πρόσκλησης, της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ».Είχε προηγηθεί η δημιουργία του συνεργατικού σχηματισμού “ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ” μεταξύ των αναπτυξιακών εταιρειών/ΟΤΔ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων, ΔίκτυοΣυνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, Δίκτυο Συνεργασίας Ζακύνθου), με επικεφαλής εταίρο το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς & Ιθάκης.

Σκοπός η διεκδίκηση του σημαντικού αυτού χρηματοδοτικού εργαλείου για τις Π.Ε. Κέρκυρας, Π.Ε. Λευκάδας, Π.Ε. Κεφαλληνίας, Π.Ε. Ιθάκης και Π.Ε. Ζακύνθου. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά σε Δημόσιες και Ιδιωτικές παρεμβάσεις, σχετικές με το στόχο της Προτεραιότητας 3 του ΚΑΝ. (ΕΕ) 2021/1139, για την προώθηση της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.Ο προϋπολογισμός κάθε τοπικού προγράμματος θα καθοριστεί στο επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 1791/07.09.2023 (ΦΕΚ Β’ 5462) Πρόσκληση και στη διοικητική πράξη, για την οριστική έγκριση των τοπικών προγραμμάτων στην οποία και θα αποτυπωθεί το ύψος της σχετικής χρηματοδότησης.Θα ακολουθήσει ευρεία διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς για την εξειδίκευση των στόχων και προτεραιοτήτων.

Ο πρόεδρος της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ, Ιωάννης Τρεπεκλής