ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) μέλη και έχει με εντολή της Γενικής συνέλευσης και σύμφωνα με το καταστατικό, πλήρεις αρμοδιότητες για την λειτουργία και τις αποφάσεις της εταιρείας.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο προέκυψε με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30/06/2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την υπ’ αριθμόν 95/30.06.2020 απόφαση του Δ.Σ. Η θητεία του σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ισχύει μέχρι τις 30/06/2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην παρούσα σύνθεσή του, αποτελείται από:

  1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Πλαγιώτης του Ανδρέα.
  2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου.
  3. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνας Βλαχόπουλος του Βασιλείου.
  4. Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρος Παπαβλασόπουλος του Φιλίππου.
  5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλέξανδρος Κατέχης του Σπυρίδωνος.
  6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαρίτωνας Κουτσούρης του Σπυρίδωνος.
  7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Μπόγδος του Σταματίου.

οι οποίοι πλέον εκπροσωπούν νόμιμα με υπογραφή τους την εταιρεία.

Επικοινωνήστε με την ΑΝΙΟΝ!

Επικοινωνία