CLLD LEADER ΕΠΑΛΘ (Αλιείας) 1η Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφορό Ανάπτυξη Των Αλιευτικών Περιοχών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας»

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης
12/01/2022 και ώρα 13.00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης
Παρασκευή 1/04/2022 και ώρα 15:00

Υποβολή Προτάσεων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας Νότιας Κέρκυρας,  η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων (ΑΝΙΟΝ), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί: τους ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας Δήμου Νότιας Κέρκυρας όπως αυτή περιγράφεται στην αναλυτική πρόσκληση. 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης CLLD/LEADER ΕΤΘΑ δύναται να χρηματοδοτηθούν οι παρακάτω δράσεις:

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  • Επενδύσεις βελτιώσεις των υποδομών αλιευτικών λιμένων και τόπων εκφόρτωσης
  • Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων
  • Έργα εξυγίανσης λιμνοθαλασσών, υφάλων 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν ενδεικτικά στην κατασκευή αποβάθρων ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών, την κατασκευή ξύλινων προβλητών, τη δημιουργία χερσαίων εκσκαφών και θαλάσσιων εκβαθύνσεων, έργα περίφραξης/οριοθέτησης χώρων, έργα ηλεκτροφωτισμού, συστημάτων αντιμετώπισης κινδύνων πυρκαγιάς και ρύπανσης κλπ. 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ.

  • Δημιουργία υποδομών για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας, στην οποία δύναται να περιληφθεί: η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, η διεξαγωγή δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού (π.χ. σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας) κλπ. 
  • Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής: όπως αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση π.χ. παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρο, κινηματογράφος), ωδεία, βιβλιοθήκες και γενικότερα υποδομές βελτίωσης και ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων. 

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του  ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. Οδηγίες για την απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων 18/10/2021, ώρα 07:00.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31/01/2022, ώρα 23:59. 

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΕΦ Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΝΙΟΝ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στη διεύθυνση: 1η Πάροδος Αλ. Δεσύλλα 10, Κέρκυρα , 49100 , τις ώρες 08:00 – 15:30, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

ΠΣΚΕ

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην Αναπτυξιακή  Ιονίων Νήσων ΑΑΕ ΟΤΑ.  Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον  δυνητικό δικαιούχο.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Τετάρτη 12/01/2022 και ώρα 13.00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Παρασκευή 1/04/2022 και ώρα 15:00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων το φυσικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση.

Η πλήρης Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από τα γραφεία της Αναπτυξιακής  Ιονίων Νήσων, 1η Παρ. Αλ.Δεσύλλα 10, Τ.Κ 49 100 ΚέρκυραΤηλ: 26610 82037 είτε μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα:  https://anion.org.gr/


Συνημμένα Αρχεία


Εντάξεις


Δημοσιότητα


Ανακοινώσεις

Επικοινωνήστε με την ΑΝΙΟΝ!

Επικοινωνία