Παρουσίαση Εταιρείας

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α «ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ» ιδρύθηκε το 1999 με αρχική ονομασία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΡΟΚ ΑΕ».

Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με τη μορφή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α, διοικείται από 7μελες Διοικητικό Συμβούλιο.

Στο εταιρικό σχήμα της ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ συμμετέχουν δέκα (13) τοπικοί Φορείς που εκπροσωπούν συμφέροντα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται η μετοχική σύνθεση της ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Φορέας, αριθμός μετοχών και ποσοστό συμμετοχής του Φορέα στο εταιρικό κεφάλαιο), καθώς και η κατηγορία συμφερόντων που εκπροσωπεί κάθε Φορέας (Δημόσιος/Ιδιωτικός).

Καταστήματα

Κέρκυρα (Έδρα)

Γραφείο 1ου ορόφου 120 τ.μ. επί της οδού 1η Παρ. Αλεξάνδρου Δεσύλλα αρ. 10, Τ.Κ 49.100 Κέρκυρα
Τηλ: 26610 82037
e-mail: 2020anion.orggmailcom

Λευκάδα (Υποκατάστημα)

Γραφείο 1ου ορόφου 30 τ.μ. επί της οδού Θεωδόρου Στράτου 1 Τ.Κ. 31100 Λευκάδα
Τηλ. 2645024838
e-mail: 2020anion.orggmailcom

Πίνακας 1-1: Μετοχική σύνθεση Φορέα

Α/Α Φορέας Ποσοστό Συμμετοχής
1 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 25,37%
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 25,47%
3 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 18,35%
4 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13,58%
5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 5,52%
6 ΠΕΔΙΝ 9,43%
7 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0,33%
8 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡ/ΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1,22%
9 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΑΕ 0,06%
10 ΕΚΠΟΛ/ΚΟΣ ΚΑΛ/ΚΟΣ ΑΘΛ/ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ε.Κ.Α.Ο.Κ.) "Ο ΛΑΟΔΑΜΑΣ" 0,44%
11 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0,04%
12 ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΤΡΙΤΗ 0,19%
Σύνολο 100,00%

Επίσης στην εταιρεία λειτουργεί Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) του Άξονα 4 του ΠΑΑ στην οποία έχει εκχωρηθεί ο πλήρης έλεγχος και η διαχείριση του Προγράμματος LEADER για την Κέρκυρα τους Παξούς και τη Λευκάδα.

Στόχοι - Στρατηγική

Σκοπός της εταιρείας, είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. της Κέρκυρας και των Ενώσεών τους και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. της Κέρκυρας, α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και των αγροτικών περιοχών, Επίσης σκοπός της είναι, η συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων παρεμβαίνει στην τοπική κοινωνία και διαμορφώνει νέα δεδομένα διαθέτοντας στους ενδιαφερόμενους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, στο επίπεδο της αγροτικής αλλά και των λοιπών τομέων της οικονομίας, τη χρηματοδότηση των δράσεων τους, αλλά και των συναφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο Νομό.

  • Εφαρμογή της ποιότητας σ’ όλα τα επίπεδα (εταιρική σχέση, συνεργασία με τους επενδυτές της, με τις άλλες Ομάδες Τοπικής Δράσης, επικοινωνία με τους αρμόδιους εθνικούς και κοινοτικούς φορείς, εργασιακές σχέσεις).
  • Συνεχιζόμενη πληροφόρηση προς τους άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό.
  • Εντατικά και καθημερινά αυξανόμενη αξιοποίηση όλων των διατεθειμένων πόρων για την επίτευξη των σκοπών της.
  • Οργάνωση της εταιρείας σε ορθολογική βάση και με σύγχρονα εργαλεία οργάνωσης, προϋπολογισμού και ελέγχου.

Τομείς Δραστηριότητας

Η δραστηριότητα της εταιρείας, για την πραγματοποίηση του έργου της, στηρίζεται στους εξής βασικούς άξονες:

  • Εφαρμογή της ποιότητας σ’ όλα τα επίπεδα (εταιρική σχέση, συνεργασία με τους επενδυτές της, με τις άλλες Ομάδες Τοπικής Δράσης, επικοινωνία με τους αρμόδιους εθνικούς και κοινοτικούς φορείς, εργασιακές σχέσεις).
  • Συνεχιζόμενη πληροφόρηση προς τους άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό.
  • Εντατικά και καθημερινά αυξανόμενη αξιοποίηση όλων των διατεθειμένων πόρων για την επίτευξη των σκοπών της.
  • Οργάνωση της εταιρείας σε ορθολογική βάση και με σύγχρονα εργαλεία οργάνωσης, προϋπολογισμού και ελέγχου.

Επικοινωνήστε με την ΑΝΙΟΝ!

Επικοινωνία