Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων παρεμβαίνει στην τοπική κοινωνία και διαμορφώνει νέα δεδομένα
⸻ ΠΡΟΦΙΛ

Ποιότητα

Εφαρμογή της ποιότητας σ’ όλα τα επίπεδα (εταιρική σχέση, συνεργασία με τους επενδυτές της, με τις άλλες Ομάδες Τοπικής Δράσης, επικοινωνία με τους αρμόδιους εθνικούς και κοινοτικούς φορείς, εργασιακές σχέσεις).


Πληροφόρηση

Συνεχιζόμενη πληροφόρηση προς τους άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό.


Ανάπτυξη

Εντατικά και καθημερινά αυξανόμενη αξιοποίηση όλων των διατεθειμένων πόρων για την επίτευξη των σκοπών της.


Οργάνωση

Οργάνωση της εταιρείας σε ορθολογική βάση και με σύγχρονα εργαλεία οργάνωσης, προϋπολογισμού και ελέγχου.

Τα Νέα μας

Διαβάστε τα τελευταία νέα μας και μείνετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις.

Τελευταια Νεα