Σύσταση Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης για την διενέργεια: Επιτόπιας Επαλήθευσης στην πράξη «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ SUPER MARKET» με ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ (MIS): 5198025 και δικαιούχο CORFU SELECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. , η οποία έχει ενταχθεί στην Προτεραιότητα 4 « Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής»

Ειδικότερα, η επιτόπια επαλήθευση αφορά αιτήματα πληρωμής της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ SUPER MARKET»

Έργο του Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης είναι η επιβεβαίωση:

  • της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης και της αντίστοιχης Απόφασης Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης.
  • της ακρίβειας και ορθότητας των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος σχετικά με την φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΟΕΕ-CORFU-SELECT