Σύσταση Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης για την διενέργεια: Επιτόπιας Επαλήθευσης στην πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» LA 161- 0472551, με κωδικό  (MIS): 5197946 και δικαιούχο ΛΑΟΠΟΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, η οποία έχει ενταχθεί στην Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής»

Ειδικότερα, η επιτόπια επαλήθευση αφορά αιτήματα πληρωμής της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ»

Έργο του Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης είναι η επιβεβαίωση:

  • της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης και της αντίστοιχης Απόφασης Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης.
  • της ακρίβειας και ορθότητας των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος σχετικά με την φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης
  • της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας

Απόφαση-ΟΕΕ-Λαοπόδης