Σύσταση Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης για την διενέργεια επιτόπιας Επαλήθευσης στην πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ LA161-0472650», με κωδικό  (MIS): 5198020 και δικαιούχο ΠΑΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, η οποία έχει ενταχθεί στην Προτεραιότητα 4 « Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» . Η  επιτόπια επαλήθευση αφορά αιτήματα πληρωμής της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ»

Το έργο του Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης είναι η επιβεβαίωση:

  • της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης και της αντίστοιχης Απόφασης Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης.
  • της ακρίβειας και ορθότητας των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος σχετικά με την φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης
  • της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας

Συνημμένο αρχείο:  ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΟΕ.pdf