Σύσταση Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης για την διενέργεια: Επιτόπιας Επαλήθευσης στην πράξη «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ LA 161- 0480794», με κωδικό  (MIS): 5198026 και δικαιούχο ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ, η οποία έχει ενταχθεί στην Προτεραιότητα 4 « Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής»

Ειδικότερα, η επιτόπια επαλήθευση αφορά αιτήματα πληρωμής της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ»

Έργο του Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης είναι η επιβεβαίωση:

  • της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης και της αντίστοιχης Απόφασης Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης.
  • της ακρίβειας και ορθότητας των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος σχετικά με την φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης
  • της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας

ΟΡΙΣΜΟΣ-ΟΕΕ-ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ