Σύσταση Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης για την διενέργεια: Επιτόπιας Επαλήθευσης στην πράξη «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ με κωδικό πράξης LA161-0481808», και δικαιούχο ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, η οποία έχει ενταχθεί στην Προτεραιότητα 4 « Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής»

Ειδικότερα, η επιτόπια επαλήθευση αφορά αιτήματα πληρωμής της Πράξης «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ»

Έργο του Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης είναι η επιβεβαίωση:

  • της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης και της αντίστοιχης Απόφασης Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης.
  • της ακρίβειας και ορθότητας των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος σχετικά με την φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης
  •  τήρηση των κανόνων δημοσιότητας

Συνημμένο: 3η Απόφαση ΟΕΕ Καββαδία Αλέξανδρου